Multi-Vision is daartoe niet verplicht¹, maar stelt ter bevordering van de kwaliteit van de hulpverlening en behartiging van de belangen van cliënten, een onafhankelijke adviesraad in waar cliënten deel van kunnen uitmaken. Deze adviesraad bestaat uit drie tot vijf personen, van wie minstens één cliënt, of voormalig cliënt, en minstens één externe professional.

Deze raad adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van Intensieve Ambulante Gezinshulp door Multi-Vision, ter behartiging van de belangen van de cliënten van Multi-Vision. De adviesraad komt minstens één maal per jaar bijeen en verder zo vaak als nodig geacht wordt.

Multi-Vision verstrekt de raad, tijdig en desgevraagd, alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

[1] Volgens de jeugdwet art. 4.2.4 is het instellen van een cliëntenraad uitsluitend van toepassing op jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp laten verlenen door in de regel meer dan tien personen.