Intensieve (gezins)coaching is er voor gezinnen en (jong) volwassenen met ernstige en ingewikkelde opvoedproblemen, vaak in combinatie met andere problemen rond financiën, relaties, middelengebruik of het huishouden. De kinderen laten vaak probleemgedrag zien als niet luisteren, agressie, liegen en stelen.

Multi-Vision werkt volgens verschillende methodieken, zoals KANZ, Triple P, Empowerment, Oplossingsgericht Werken en Nieuwe Stijl. Iedere situatie is uniek en per situatie wordt gekeken welke werkwijze het beste aansluit. Multi-Vision is cultuur sensitief, gaat naast de cliënt staan en biedt perspectief.

Wat is intensieve (gezins)coaching?
Intensieve coaching is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar of voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar met opvoedproblemen, vaak in combinatie met andere problemen en is er op gericht om vanuit eigen kracht problemen op te (laten) lossen. Daar is soms drang of dwang bij nodig. Hierbij worden alle mogelijkheden van jeugd, gezin of volwassene en het netwerk ingezet. Er zijn verschillende vormen van coaching. Samen met de cliënt wordt een methode gekozen die het beste aansluit op zijn situatie en bij zijn vragen en problemen.

KANZ is een methodiek om snel, integraal en adequaat hulp te bieden aan gezinnen. De KANZ-medewerker neemt tijdelijk de regie van het gezin over en is 24/7 bereikbaar voor het gezin. De problemen worden met het gezin samen aanpakt en gezinsleden worden daadwerkelijk geholpen in het dagelijks leven, zodat het gezin de rust en ruimte krijgt om alles weer op een rijtje te zetten.

Empowerment is een proces van versterking waarbij het gezin of de jongere meer greep krijgt op de eigen situatie door het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en gestimuleerd wordt om te participeren.

Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke hulpbronnen de cliënt en zijn sociale netwerk in huis heeft om problemen aan te pakken en de gewenste situatie te bereiken. Oplossingsgerichte hulpverlening is een systeemgerichte en doelgerichte methodiek. Lees meer – Deze werkwijze beoogt samen te werken met de cliënt, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent, om zo toe een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de cliënt. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende therapie of coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen. Het oplossingsgericht werken biedt een pragmatische aanpak.

Signs of Safety is bedoeld voor gezinnen waar (vermoedelijke) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn. Signs of Safety biedt een oplossingsgerichte benaderingswijze voor de hulpverlening wanneer het gaat om onveiligheid van kinderen. Gebruik makend van het netwerk van het gezin wordt in kaart gebracht waar men zich zorgen over maakt, wat de mogelijkheden en krachten van het gezin zijn en hoe ze gaan laten zien dat de kinderen nu en in de toekomst veilig zijn en voorkomen wordt dat zij (opnieuw) het slachtoffer worden van kindermishandeling, misbruik, verwaarlozing of getuige zijn van huiselijk geweld.

Triple P leert ouders, van kinderen van 0 tot 16 jaar, een positieve opvoedstijl, beter omgaan met moeilijk gedrag van het kind en betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap. Lees meer – Triple P richt zich op het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders. Het programma maakt ouders bekend met de basisprincipes voor positief opvoeden en bijbehorende opvoedvaardigheden. Ouders leren de dagelijkse communicatie in het gezin te gebruiken om hun kinderen te ondersteunen en hun sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen te stimuleren. De positieve zaken worden zo versterkt en risicofactoren verminderd.

Wraparound care: er omheen gaan staan of inwikkelen met zorg. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één centrale hulpverlener, één cliëntsysteem en één plan. De hulpverlener ondersteunt op alle leefdomeinen.

Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de krachten van de samenleving: er wordt specialistische hulp ingeschakeld waar nodig, er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke (sociale) steunbronnen, het team werkt samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele plan en er wordt community-based (uitgaand van een groep mensen met een gemeenschappelijk doel) gewerkt. In ieder individueel geval wordt een plan van aanpak met concrete doelen en wegen daar naartoe opgesteld.

Locatie
De hulp wordt geboden in de directe omgeving van cliënt of gezin, oftewel bij de mensen thuis.

Jongeren en gezinnen met problemen

Verschillende methodes

Werkwijze sluit aan bij leefwereld cliënt

Iedere situatie is uniek

Methode kiezen

Rust en ruimte

Participeren

Benutten van sterke kanten

Sociaal netwerk

Systeem- en doelgericht

Veiligheid van kinderen

Competent ouderschap

Informele en formele zorg

Krachten van de samenleving

Specialistisch zo nodig

 In eigen omgeving