Multi-Vision is een geregistreerde zorgaanbieder en voldoet aan de Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders en gemeenten, zoals gesteld in de Jeugdwet (Factsheet Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders.pdf)

Multi-Vision heeft kennis van en handelt naar de uitgangspunten van de nota van commissie Rouvoet: Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.pdf.

Multi-Vision is aangesloten op de landelijke verwijsindex risicojongeren en maakt hiervoor gebruik van Zorg voor Jeugd ( http://www.zorgvoorjeugd.nu/)

Onze professionals voldoen aan de NZa-richtlijnen en kunnen de volgende begeleiding geven:

  • Het bieden van interventies voor het hanteren van probleemgedrag en versterking van de zelfredzaamheid van de cliënt;
  • Het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag gericht aan kind en ouders om de thuissituatie op structurele basis te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op een positieve benadering en het versterken van de krachten en kwaliteiten van het kind en zijn omgeving;
  • Het bieden van interventies voor herstel en versterking van opvoedingsvaardigheden aan ouders en het hanteren van probleemgedrag bij hun kind(eren);
  • Optreden bij crisissituatie, zo nodig met inzet van drang- en dwangmiddelen.

 

Jeugdwet

Landelijke verwijsindex

NZa-richtlijnen

Commissie Rouvoet

De commissie Rouvoet zal zich richten op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg.
De commissie Rouvoet gaat een ‘Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik’ ontwikkelen en zal toezien dat dit kader geïntroduceerd wordt in de jeugdzorg. De commissie start per direct met een oriëntatie op de problematiek en de gewenste aanpak en gaan daarvoor eerst een aantal gesprekken voeren bij verschillende instanties.

www.zorgwelzijn.nl/Jeugdzorg/Nieuws/2012/11